"Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει"
All is flux, and nothing abides.

- Heraclitus (c. 535-475 BC), quoted in Plato, Cratylus 402a, and Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers, IX.8 (c. 3rd century BC)